MENU
илиРегистрацияestruseng
1. Teenuse üldtingimused
1.1 Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Geostron Estonia OÜ ja kasutajate vahelisi suhteid www.bringit.ee veebikeskonnas pakutavate teenuste kasutamisel.
1.2 Geostron Estonia OÜ pakub veebikeskonnas www.bringit.ee Kasutajatele võimalust tellida Toitlustajatelt toit koos kohale toimetamisega.
1.3 Geostron Estonia OÜ pakutavad teenused sõltuvad suurel määral kolmandate isikute teenuste kättesaadavusest. Eriliselt tasub siinkohal välja tuua internetiifrastruktuuride kättesaadavust ja toimimist, telefoniühenduse toimimist ja kättesaadavust, nii mobiilivõrkude toimimist kui ka maksetehingu sooritamiseks vajaliku tehnika toimimist. Seega on bringit.ee valmisolek suures osas sõltuv bringit.ee poolt kasutatavate kolmandate isikute teenustest.
1.4 bringit.ee lehe kasutamisega ei kaasne kasutajale mingeid muid tasusid kui tellitud kauba ja transpordi eest või leppetrahv libatellimuse esitamisel.
2. Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus.
2.1 Kasutaja kohustub mitte kasutama www.bringit.ee veebikeskonna ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.
2.2 Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma bringit.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa kohale toimetada kuna klient on sisestanud valed aadressi- ja/või kontaktandmed.
2.3 Tellimuse esitanud Kasutaja on kohustatud tasuma bringit.ee-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse ka juhul kui tellimus on tehtud linnast välja ning sõidutee mis viib kliendini pole ilmastikuolude tõttu sõiduautoga läbitav. Sellisel juhul saab klient toidu kätte asukohast kuhuni tee oli/on läbitav (kusjuures kuller ootab maksimaalselt 10. minutit peale kliendile helistamist) või transpordib kuller toidu tagasi toitlustaja juurde kust on võimalik sama päeva jooksul kliendil toit kätte saada öeldes enda nime ja pekonnanime.
2.4 Kasutaja kohustub Geostron Estonia OÜ poolt vahendatud kaupu- või teenuseid kasutama ainult seadusega ettenähtud piirides. Juhul kui Kasutaja teeb nö libatellimusi (või nö naljatellimusi) kohustub Geostron Estonia OÜ seadusega lubatud raamides salvestatud andmete (registreerimisandmete, IP-aadressi, vms.) kaudu tuvastada valetellimuse sooritanud isiku. Selgesõnaliselt on sellele viidatud, et kui tellitakse kaupu ja/või teenuseid kavatsusega nende eest mitte maksta, siis on selline teguviis kui pettus seadusega karistatav.
2.5 Kasutaja kohustub tasuma Geostron Estonia OÜ-le leppetrahvi tellimuse ja transpordi summa maksumuses, kui toitu pole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel. Näiteks ei tule klient, tellimuses esitatud aadressil, uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud mobiilile.
3. bringit.ee õigused, kohustused ja vastutus
3.1 Geostron Estonia OÜ ei ole toidu valmistaja vaid vahendaja ja toidu kuller, seega ei vastuta Geostron Estonia OÜ toidu kvaliteedi, kvantiteedi ja muude aspektide eest.
Geostron Estonia OÜ omab õigust igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites kasutajate ees lahtised tellimused.
3.2 www.bringit.ee  veebikeskonnas avaldatud toitlustajate tooted ja teenused ei tähenda seda, et need pakkumised oleksid siduvad ehk et peaksid igal ajahetkel kättesaadavad olema. Pakkumised muutuvad siduvaks pärast seda kui Kasutaja on www.bringit.ee  veebikeskonna vahendusel tellimuse sooritanud.
3.3 Geostron Estonia OÜ ei oma võimu selle üle kas toitlustaja bringit.ee vahendatud tellimusi töötleb või mitte. Seega saab Geostron Estonia OÜ kasutaja tehtud tellimuse toitlustaja nimel alles siis vastu võtta kui Geostron Estonia OÜ on tellimuse kättesaadavust toitlustaja kaudu kontrollinud. Lepingu sõlmimine on seega alles seejärel võimalik kui tellimuse õigeaegse kohaletoimetamise kättesaadavuse võimalikkus üle on kontrollitud ehk kui toitlustaja on tellimuse kinnitanud.
3.4 Juhul kui Geostron Estonia OÜ saab toitlustajalt teada, et kasutaja poolt välja valitud tooted ei ole kättesaadavad ja/või õigeaegselt tarnitavad annab Geostron Estonia OÜ või toitlustaja sellest kasutajale viivitamatult teada. Sellisel juhul jääb leping sõlmimata. Siinjuures tagastab Geostron Estonia OÜ kasutajale tema tellimuse eest tehtud makse 48 tundi jooksul
3.5 Geostron Estonia OÜ-l on õigus saata kasutajatele personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda.
4. Isikuandmete töötlemine
4.1 Andmeid, mida Geostron Estonia OÜ on saanud Kasutajalt www.bringit.ee veebiportaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kasutaja kohta muul viisil veebikeskonna kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on Geostron Estonia OÜ-l õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
4.2 Kasutaja annab nõusoleku Geostron Estonia OÜ-le kasutaja Isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
4.3 Geostron Estonia OÜ kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
4.4 Geostron Estonia OÜ kasutab Isikuandmeid teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
4.5 Geostron Estonia OÜ-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle Geostron Estonia OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.
5. Tingimuste muutmine
5.1 Geostron Estonia OÜ-l on igal ajal õigustatud veebikeskonna ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
5.2 Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.bringit.ee veebiportaalis.
5.3 Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega tingimustes teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.
6. Lõppsätted
6.1 Veebikeskonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja Geostron Estonia OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
6.2 Veebikeskonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja Geostron Estonia OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Tallinna Maakohus.
6.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja Geostron Estonia OÜ va­­­heliste tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted igal ajal üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Geostron Estonia OÜ ees.
 

Thank you for your order.
Your order status is success.

eng
Delivery address
Adress not found
Enter password
Close
Yes
Cancel
Close
Yes
Cancel